Amortisman Sınırı


Vergiden Müstesna Yemek Bedeli


Emlak Vergisi Oranları


Emlak Vergisi Değeri Yıllık Artış Oranları


Fatura Düzenleme Sınırı


Konut Kira Geliri İstisna Tutarları


Bazı Menkul Sermaye İratlarına Uygulanan İndirim Oranları


Tevkifata Tabi Menkul ve Gayrimenkul Sermaye İratlarında Beyan Sınırları


GVK Gc 67. Md. – Tevkifata Tabi Tutulacak Menkul Kıymet ve Diğer Sermaye
Piyasası Aracı Gelirler


Değer Artış Kazançları İstisna Tutarları


Arizi Kazançlar


İstisna Tutarları


Reeskont ve Avans İşlemlerinde Uygulanan İskonto ve Faiz Oranları


Asgari Ücret


ve Asgari Ücrete İlişkin Hesaplamalar


Dönemler İtibariyle Asgari Ücret


Konut Kapıcı Ücreti ve Kesintiler


Çıraklar İçin Aylık Asgari Ücret Tutarları


Sigorta Primine Esas Aylık Taban ve Tavan Ücretler


Sigorta Primine Tabi Tutulmayacak Yemek Parası ile Çocuk ve Aile Zammı
Tutarları


SSK Prim Oranları


Terör Mağduru Çalıştırmayana Uygulanacak Para Cezası Tutarları


4857 S. İş Kanunu’na Göre Uygulanacak Para Cezaları


Vergiden Müstesna Harcırah Tavanı


Kıdem Tazminatı Tavanı


Geçici Vergi Oranları


İşsizlik Sigortası Prim Oranları


Vergiden Müstesna Çocuk Yardımı


Aylık Sakatlık İndirim Tutarları


Özel İndirim Tutarları


Katsayılar ve Devlet Memurlarına Sağlanan Sosyal Yardımlar


Beyannamelerini İmzalatmak Zorunda Olmayanlar


Beyannamelerini İmzalatma Kapsamında Olanlar


Ücretlere Uygulanacak Gelir Vergisi Tarifesi


Yeniden Değerleme Oranları


Yeniden Değerleme Oranları
(Geç. Ver. Dönemleri)


Bazı Damga Vergisi Nispetleri
ve Maktu Tutarlar


Veraset ve İntikal Vergisi Tarifeleri


Usulsüzlük Cezalarına Ait Cetvel


Özel Usulsüzlük Cezaları


Gecikme Zammı Oranları


Tecil Faizi Oranları


SSK Gecikme Zammı Oranları


Teşvik Belgeli Yatırımlarda Asgari Yatırım Tutarları


Yıllık Ücretli İzinler


Hizmet Sözleşmesi Sona Erdirilirken Dikkate Alınacak Bildirim Süreleri
ve İhbar Tazminatı Tutarları


50 ve Daha Fazla İşçi Çalıştırılan İşyerlerinde Çalıştırılması Zorunlu
Olan;


Bağ-Kur Prim ve Kesenek Tutarları


Gelir Vergisi Kanununun 94. Maddesine Göre Bazı Tevkifat Oranları


KDV İade ve Mahsuplarına İlişkin Tablo


Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE 2003=100)


Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE 2003=100)


Toptan Eşya Fiyat Endeksi (1994=100)


Üretici Enflasyon Oranları
(2003=100)


Tüketici Enflasyon Oranları(2003=100)


Toptan Eşya Enflasyon Oranları (1994=100)


Tüketici Enflasyon Oranları
(1994=100)


SPK Fiyat Endeksleri


Yıllara Göre Mükellefin Vergi Yükü


Vergi Kodları